rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Juli. Onder begunstiging van heerlijk zomerweer, ondernamen de leerlingen uit enkele kalssen der openbare school op het Dorp, Donderdag 18 Juli jl., onder leiding van het onderwijzend personeel (Hoofd de heer Emck) het voorgenomen reisje naar Oostvoorne aan Zee, daartoe in de gelegenheid gesteld door de vereeniging "Kindervreugd" alhier.
Des morgens omstreeks half acht ging de tocht onder vroolijk gezang, netjes in de rij, vroolijk en blij, gevolgd door enkele bestuursleden van "Kindervreugd" van het Dorp naar Slikkerveer, alwaar de schroefstoomboot der Reederij Arie Smit Thor VIII, speciaal voor deze reis bestemd, gereed lag om de groep te laden.
Op de boot, waar de kleinen, al varende van alles om hen heen genoten, werden ze door de geleiders telkens verrast met heerlijk eten, drinken en versnaperingen, waarvoor alsdan een liedje als ebwijs van dankbaarheid werd gezonden. ten elf uur kwamen ze in Oostvoorne aan en daar ving eerst recht de pret aan. Het was alweer Kindervreugd die ook aan dit had gedacht n.l. om 't den kinderen daar zoo aangenaam mogelijk te maken door hen schopjes te geven om zand te graven, en, met allerlei spelen, buitelen, duikelen in de duinen en het gaan baden, vloog de tijd letterlijk om. Moe van 't spelen, wachtte hen een heerlijk maal in één der mooi ingerichte hotels en ook daar vermaakten zij zich weder met schommel en wipper.
Ter afwisseling werd van deze zeer jolige groep af en toe een photo genomen. Omstreeks vier uur gingen zij weer naar 't strand, waar andermaal tot ongeveer vijf uur werd gestoeid.
Daarna ging het op marsch naar de aan 't steiger gereed liggende boot. Aan boord werden ze ruimschoots van alles voorzien en den geheelen dag heeft het den kinderen aan niets ontbroken.
Een luid hoera ging op toen zij Slikkerveer weder arriveerden. Een woord van hartelijken dank komt in de eerste plaats toe aan de Vereeniging "Kindervreugd" alhier, meer bijzonder aan de bestuursleden, die de reis meemaakten en zich dien dag disponibel stelden en met het personeel der school hun uiterste best hebben gedaan om dezen dag voor de jeugd onvergetelijk te maken.

- De heer C. Kuijsten te E(e)rmelo, benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Bolnes, heeft zijne benoeming aangenomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 27 juli 1907 (30e jg. No. 3075)