rijsoord banner

- Ridderkerk, 3 April. Zooals bekend is, werd den 25 Maart jl. door Burgemeester en Wethouders aanbesteed het uitdiepen en onderhouden van een gedeelte der haven van de gemeente op het Dorp, gedurende de jaren 1908-1910 en werd als toen uitsluitend ingeschreven door P. Molendijk alhier voor eene som van f 499,- per jaar. De gunning van dit werk werd alstoen aangehouden. Thans is in de Raadsvergadering op 1 April j.l. besloten dit werk onderhandsch aan te besteden aan den reeds vele jaren als zoodanig alhier werkzaam geweest zijnden aannemer C. Leenheer te Heinenoord voor een somv an f 488,- per jaar.

- Slikkerveer, 3 April. Heden middag te vijf uur is van de werf der firma Wed. C. Boele en Zonen, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de sleepschroefstoomboot "Adriana III". De machine en ketel worden vervaardigd door de machinefabriek van de heeren Huiskens en v. Dijk te Dordrecht.

- Rijsoord, 3 April. De heer H. Krielaard te Lopik heeft zijne benoeming als hoofd der Christelijke School alhier aangenomen.

- Heerjansdam, 3 April. Voor rekening van den heer D. Ceelen is door den bouwkundige C. Vegt te Barendrecht bij uitnoodiging aanbesteed: het verbouwen van een woon- en winkelhuis met bijbehoorende werken. Perceel I. Metselwerk: J. Gouw, alhier f 1305,-, J. Onderdelinde, alhier, f 1299,-, P. Jiskoot ...

- LANDBOUWCURSUS RIJSOORD.
In October 1907 werd alhier door de Afdeeling "Eiland IJsselmonde" der Holl. Maatsch. van Landbouw een winter-landbouwcursus opgericht, welke tweejarig zal zijn en gesubsidieerd wordt door het Rijk en de Provincie. Aann het hoofd staat de heer G.A. de Vries, hoofd der 1ste Openbare School te H.-I. Ambacht, terwijl als odnerwijzer aan dezen cursus is verbonden de heer J. Laaij, Rijksveearts alhier. Een 16-tal leerlingen heeft gedurende den afgeloopen winter de lessen gevolgd.
J.l. Woensdagavond, bij het eindigen van het eerste cursusjaar, werd eene openbare les gehouden, waarbij tegenwoordig waren de heer A.A. Neeb, Rijkslandbouwleeraar, en Bestuursleden der Afdeeling. De heer de Vries ondervroeg de leerlingen over de bestanddeelen van den bouwgrond, diens structuur, de cohesie, de adhesie, het soortelijk gewicht, den thermometer, den barometer, het oplossen en vermengen, zueren en metalen.
De heer Laaij behandelde het paard en wel het geraamte, de afwijkingen van verhscillende lichaamsdeelen en de eischen, welke aan deze worden gesteld.
De heer P.A. den Boer, voorzitter der Afdeeling, sloot, met een woord van dank tot de onderwijzers, een woord van opwekking tot de leerlingen, deze "Openbare les."

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 April 1908 (31e jg. No. 3147)