rijsoord banner

- ...., .... De in deze gemeente op den 21 dezer gehouden collectie voor het Fonds ter aanmoedigng en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden heeft opgebracht achttien gulden, twaalf cent.

- Rijsoord, 23 Juni. Door de Vrijzinnige Kiesvereeniging alhier zijn candidaat gesteld voor de a.s. verkiezing van 4 leden voor den gemeenteraad te Ridderkerk de heeren B. Plaisier Jz. te Ridderkerk (aftredend), K. Pas te Bolnes (aftredend), Jb. Lodder te Ridderkerk en C.W. van der Kulk alhier.

- Dinsdag j.l. hield eene afdeeling van het korps pontonniers oefeningen in het leggen van bruggehoofden en het transporteeren van manschappen over den boezem de Waal.

- Dubbeldam, 23 Juni. Zondag over eene week, dus 2 Juli, wordt in de Ned. Herv. Kerk het Avondmaal gevierd. In den namiddagsdienst ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 24 juni 1905 (28e jg. No. 28..)