rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 April. BIj de heden avond gehouden raadsvergadering was aan de orde het verleenen van concessie tot aanleg eener drinkwaterleiding aan de heeren De Jongh en Bottenberg.
Alle leden waren tegenwoordig, alsmede een talrijk publiek. het in deze overheerschend artikel van de na gehouden overleg vastgestelde voorwaarden, namelijk art 22, was luidende:
"De gemeente waarborgt aan de concessionarissen eene bruto ontvangst van waterverbruik van f 4500 per jaar.
Deze garantie vangt aan op het tijdstip dat de waterleiding geheel gereed en in exploitatie is gebracht en vervalt voor den verderen duur der concessie (in het geheel 30 jaren), wanneer de bruto ontvangst tot een bedrag van f 6000 is gestegen en wordt verrekend op naderen overeentekomen voorwaarden."
Woordvoerder van de voorstanders was de heer J. Smit, die de zaak en het belang in eene uitvoerige rede aanbeval: woordvoerder van de tegenstanders was de wethouder de heer A. Van 't Zelfde, die zijn stem toelichte, voornamelijk met het oog op de belangen van de gemeentefinantiƫn. Tot stemming ....

- Onze predikant ds. A.H. De Klerk heeft bedankt voor het beroep naar Marken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 April 1888 (11de jg no. 1073)