rijsoord banner

- Rijsoord, 12 November. Vrijdag avond jl. hield het Departement Overmaassche Dorpen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen eene vergadering alhier bij den heer D. Van Warendorp. De heer Dr. L. Bleekrode uit 's-Gravenhage hield eene voordracht over het verkrijgen van beweegkracht door electriciteit.
Genoemde heer was voor ons geen onbekende, aangezien hij een vorige maal alhier ons aangenaam bezig hield over net elextrisch licht. De voordracht van Vrijdag avond vormde met die van verleden jaar één geheel. Het magnetisme, het verband tusschen magnetisme en electriciteit, de verschillende magneten, dat alles vormde het onderwerp van behandeling voor de pauze. De dynamo-electrische werktuigen, het ontstaan van beweegkracht door electriciteit en het ontstaan van electriciteit door beweegkracht, de ventilator, de electrische schel en de electrische tram maakten het tweede gedeelte van de voordracht uit.
Alles werd door aanwezige werktuigen op aanschouwelijke wijze door den heer Bleekrode voorgesteld, begrijpen wij echter niet alles tot ale details, veel, ja zeer veel is ons duidelijk geworden. Wij hopen dan ook, dat het Bestuur der afdeeling genoemden heer spoedig uitnoodige, om een ander gedeelte der natuurkunde met ons te behandelen.
- Het aantal leerlingen der herhalingsschool bedraagt slechts drie. Zou het voor den gemeenteraad niet een een punt van ernstige overweging kunnen worden, om het herhalings-onderwijs, wat Rijsoord betreft, af te schaffen?
- De leeraren aan de Rijksnormaallessen alhier mogen het genoegen smaken met vrucht op hun arbeid te kunnen terug zien. twee hunner leerlingen, C.P. Van der Linden en E. Feitsma, welke verlof hadden bekomen, het examen voor onderwijzers en onderwijzeres af te leggen, hebben zulks met gunstig gevolg gedaan. Van harte wenschen wijheeren leeraars geluk met het verkregen resultaat.
- Terwijl de bewoners afwezig waren, heeft mwen Zondagavond getracht in te breken bij W. Van N. aan den Waalweg alhier. Een buurman, wetende dat de bewoners te kerk waren en toch eenig rumoer hoorende, ging naar buiten waarop onze held-inbreker het hazepad koos.
- Enkele landbouwers, die hunne melk leverden aan de boterfabriek van de heeren S. Van den Bergh en Zonen te Rotterdam, kwamen in den laatsten tijd tot de treurige ontdekking, dat hun melk op schromelijke wijze werd ontvreemd. In het eerst dacht men, dat de gehuwde arbeiders zulks deden; avonden achtereen stond men op den loer, om de daders te snappen, doch alles tevergeefs. Eindelijk mocht het den zoon vand en landbouwer P.P. gelukken, de melkdrinkers op heeterdaad te betrappen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 november 1895 (18e jg.)