rijsoord banner

- Rijsoord, 19 November. De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" zal vrijdag a.s. des avonds te 7 uur hare Algemeene vergadering houden ten huize van den heer G. Vink. De agenda omhelst 1. Openen; 2. Lezen der Notelen; 3. Rek. en verantw. van den Penningm.; 4. Verkiezing Bestuursleden (Aftr. A. Huijser Mz; vervulling Vacature Laaij;); 5. Verloting van 2 paar schaatsen; 6. Rondvraag; 7. Sluiten.

- Het Departement "Overmaasche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal Donderdagavond a.s. te 7 uur alhier eene vergadering houden, waarop verslag zal worden uitgebracht omtrent den toestand der Spaarbank en daarna als spreker zal optreden de heer C.C.A. Croin te Dordrecht met het onderwerp: "De laatste der Inca's".
De leden van het Departement hebben het recht, personen te introduceeren, die met vrucht deze voordracht kunnen bijwonen. Ook dames hebben toegang.

- A.s. Zondagmorgen, na de godsdienstoefening, zal bij de Gereformeerde Kerk de verkiezing plaats hebben van 3 ouderlingen en 2 diakenen. Voor het ouderlingschap zijn candidaat gesteld de heeren P. Bestebreurtje, P. Klootwijk, A.R. van Nes Cz., Joh.s van Gameren, H. van der Linden Jz., en T. Sneep; en voor het diakenschap de heeren W. Visser Lz., G. Nugteren Jz, L. de Koning Kz. en B. Wilschut.

- Slikkerveer, 19 November. Alhier is een zangvereeniging opgericht voor gemengd koor. Ze draagt den naam van ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 November 1907 (30e jg. No. 3108)