rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Maart. Dinsdagavond j.l. werd in de Openbare School de laatste les van het herhalingsonderwijs gegeven aan de leerlingen, die genoemd onderwijs gedurende het leerjaar 1904/1905 volgden. Aan de 9 leerlingen, allen jongens, werd onderwijs gegeven in Ned. Taal, Rekenkunde, Kennis der Natuur en Handteekenen. De herhalingsschool werd gehouden Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- en vrijdagavonds van 6-7 1/2 uur.

- In den nacht van Dinsdag op Woensdag j.l. heeft men zich toegeëigend een hondekar, toebehoorende aan den koopman H. v.d. P. alhier. Op die kar heeft men geladen twee petroleumvaten, liggende op het erf van den koopman T. de J., die op een kleinen afstand van v.d. P. woont. Met kar en vaten heeft men zich naar Rotterdam begeven. In den morgen van Woensdag werd in de Oranjeboomstraat aldaar aangehouden de Haagsche zwerveling G. v. H., die op eene kar twee petroleumvaren vervoerde. Nadat de man naar het politiebureau aan de Nassaukade gebracht was, bleek, dat en kar en varen door dieftal verkregen waren en het respectievelijk eigendom waren van v.d. P. en De J.

- Door den metselaar M. Ophof, werd het vorig jaar een woonhuis gebouwd, op een stukje grond, gelegen aan den Rijksstraatweg, tegenover het uitpad van den Schalkendijk. Om verschillende redenen werd deze woning, die inmiddels ontruimd was, onbewoonbaar verklaard. het woord "onbewoonbaar" scheen voor velen (en hiermede bedoelen wij geen kinderen) te beteekenen: "Met deze woning kunnen wij doen, wat wij willen". En de daad bij het woord voegende, begonnen zij genoemd huis letterlijk af te breken. Des avonds, maar ok op klaarlichten dag zetten zij hun vernielingswerk voort. Menigeen, die voorbij de ruïne ging, vroeg zich zelven af: "Hoe is het mogelijk, dat zoo iets ongestoord gebeuren kan?" Dinsdagmiddag, omstreeks half vijf, stortte het overgebleven van de vernielde woning in elkaar. Het duurde niet lang, of van alle kanten kwamen de slopers opdagen, om zich te verlustigen in het werk hunner vernielingswoede.

- Dubbeldam, 3 Maart. Nog altijd beklagen zich de bewoners van den Dubbeldamschen weg (ex-Dubbeldam) over het feit, dat het betalen van strafport aan de orde van den dag is. Met hunne ...

- (advertentie) Amerikaansche Orgels
schoon van toon en prachtige kast, in elke huiskamer gewenscht, kan men op zeer gemakkerlijker, maandelijksche afbetaling bekomen met 3 maanden gratis onderwijs. Vraag geillustreerde prijscouranten.
GER. STOK, Orgelhandel, RIJSOORD.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 maart 1905 (28e jg. No. 2825)