rijsoord banner

- Ridderkerk, 31 December. Van de vereeniging tot wering der bedelarij kan van 1 Mei (de datum der oprichting) tot heden gemeld worden:
Er zijn thans 121 leden. De bedelarij is terk verminderd, ja, men kan bijna zeggen geheel verdwenen. Ontvangen is f 767,76, bijzondere ontvangsten f 12,75 te zamen f 780,49. Aan 30 bedelaars is uitgegeven f 676,25. Bijzondere utigaven f 47,625, totaal f 723,875 in kas saldo f 56,525. Het is waarlijk te hopen, dat het ledental sterk vermeerderen zal, wil men zoo'm nuttige instelling in stand houden. met lijsten wordt in de gemeente rondgegaan ter ondersteuning der vereeniging. Er wordt flink voorgeteekend.
- In deze maand wordt opgehouden met het geven van gekookt drinkwater aan de kinderen der openbare scholen in deze gemeente.
- 2 Januari. In de gisteren morgen gehouden godsdienstoefening van de Ned. Hervormde gemeente alhier zijn bevestigd: tot ouderlingen de heeren I. Van der Waal en C. Scheurwater, tot diaken de heer H.C. Kranendonk pz.
Gekozen zijn: tot kerkmeesters de heeren G. Hoek en N. Aardoom; tot commissaris de heer G. Boer; tot notabelen de heeren A. De Zeeuw Gz., L. Van der Waal en A. De Heer
Allen hebben zich de keuze laten welgevallen.

- Rijsoord, 3 Januari. Door de commissie tot werkverschaffing zijn heden ruim 60 werkloozen in de gelegenheid gesteld een paar flinke banen aan te leggen op onze Waal. Alle liefhebbers van het schaatsenrijders zullen dit zeker van harte toejuichen.

- (advertentie) Vereeniging tot wering van Bedelarij te Rijsoord.
vergadering op den 12 Januari 1893,
des avonds 7 ure, ten huize van den heer D. VAN WARENDORP.
Toegankelijk ook voor belangstellenden.
G. FLOHIL.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 11-01-1893