rijsoord banner

- Heerjansdam, 9 Mei. Het Bestuur van den polder Groote- en Keine-Lindt is voornemens om met stemgerechtigde Ingelanden van dien polder te vergaderen op Woensdag den 27 Mei a.s., des namiddags, in het koffiehuis van den heer G. Vink te Rijsoord.
Alsdan zal verkiezing van een Heemraad plaats hebben, wegens periodieke aftreding op 1 Juni e.k. van den heer Jb. Lagendijk. De vergadering van het Bestuur en stemgerechtigde Ingelanden van den polder Kijfhoek zal plaats hebben op Vrijdag den 29 Mei a.s., des namiddags te vier uren, eveneens in het koffiehuis van den heer G. Vink te Rijsoord.
In die vergadering zal verkozen worden een Voorzitter van het Bestuur, Schout van den polder, door periodieke aftreding van den heer A.H. Huijser op 1 Juni e.k.

- De landweerplichtige M. Klootwijk is voor verderen dienst bij de Landweer ongeschikt verklaard.

- Ridderkerk, 8 Mei. Mej. A. Kamsteeg, onderwijzeres aan de bijzondere school te Slikkerveer, is in gelijke betrekking benoemd te H.I.-Ambacht.

- Uitslag der op Woensdag 6 Mei jl. in het Gemeentehuis door Burgemeester en Wethouders gehouden aanbesteding van het aanbrengen van eenige veranderingen aan de woning van het hoofd der openbare school te Bolnes.
Perceel I. Timmerwerk: G. Bestebreurtje, Rijsoord, f 2369,-, G. Valkhoff, Dorp, f 267,-; A. van der Gijp, Dorp, f 249,-; K. van der Gijp, Slikkerveer, f 246,-; G. Bodegom, Bolnes, f 244,50, J. Schippers, Bolnes, f 210,-
Perceel II. Metaalwerk: W. Aardoom, Dorp, ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 Mei 1908 (31e jg. No. 3157)