rijsoord banner

- Rijsoord, 23 December. Van hier wordt aan de N. Rott. Ct. gemeld:
De verhouding tusschen de inwoners alhier in zake den godsdienst is alles behalve rooskleuring en uit zien vaak op minder aangename wijze.
Werd het kerkgaan van de inwoners, die zich niet van de kerk hebben afgescheiden, in den laatsten tijd door de doleerenden zeer belemmerd, waarmede de politie zich krachtig heeft bemoeid, het volgende staaltje kan dienen om te doen zien, hoever de christelijke liefde der doleerenden zich uitstrekt. Onlangs werd de predikant van de hervormde gemeente bij een in armoede verkeerende gezin geroepen, waar de nood zeer hoog geklommen was. Het gezin behoorde tot de doleerenden. Genoemde predikant begaf zich er heen om zich persoonlijk van deze toestande te overtuigen. Hij gaf f 0,25 om een brood te koopen, en tevens den raad om zich tot de diaconie der doleerende gemeente te wenden. Dit werd gedaan, en toen de doleerende predikant vernam dat de predikant der hervormde gemeente f 0,25 gegeven had, werd dit geld ingepakt en teruggezonden met de christelijke woorden: "dit is Judas geld".

- Heden avond gaf de vereeniging "Oefening en Uitspanning" eene uitvoering op de bovevnzaal van den heer D. Vna Wadendorp, alhier. Een zestiental stukjes werden ten gehoore gebracht, die goed in den smaak vielen, inzonderheud was dit het geval met "Hymne" en "Grootvaders Klok" (Solo met koor). Na afloop dankte Ds. Lamers, predikant der Ned. herv. gemeente, namens alle toehoorders den Directeur, den heer J.C. De Back, hoofd der openbare school alhier, alsmede de leden (ruim 60 in getal) voor het genoegen hen allen bereid. Een ieder keerde hoogst voldaan huiswaarts.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 24 december 1890 (13e jg. No. 1351)