rijsoord banner

- Ridderkerk, 6 December. Bij de in de vorige maand gehouden orgel-collecte bij de Herv. Gem. werd o.m. een muntbiljet van f 10 gecollecteerd. Naar men verneemt, werden ook de armen in de Kerk der Herv. Gem. mild bedacht. Met vriendelijken dank aan den gever of gevers vindt dit loffelijk voorbeeld navolging.

- J.l. Woensdag 4 December had Bastiaan van der Linden van Rijsoord het ongeluk dat zijn kar met negotie van den Eenigendijk alhier geraakte, en naar beneden tuimelde door het achteruitloopen van zijn hit. Hoeveel hulpvaardige handen hem spoedig op den dijk geholpen hebben, blijft het toch een groote schadepost voor den armen koopman dewijl zijn kar deerlijk gehavend was. Mochten er dus in de gemeente zijn, die van het Sinterklaasfeest nog iets hebben overgehouden, die kunnen dan hiermede nog een goed werk verrichten.

- Bij publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is ter openbare kennis gebracht, dat bij Koninklijk besluit van 19 November 1907 no. 45, met vernietiging van hun besluit van 15 Mei 1907, aan den heer J. Pool alhier, voorwaardelijk vergunning is verleend tot het oprichten van eene kopergieterij op het perceel gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie A no. 3474.

- Woensdag 11 December a.s. zal de Raad dezer gemeente vergaderen.

- Blijkens eene in dit blad voorkomende advertentie zal de zangvereniging "Oefening en Uitspanning" van Rijsoord op Dinsdag 10 December a.s. des avonds ten 8 ure eene uitvoering geven. De naam dezer vereniging, die reeds langer dan 25 jaar bestaat, is een voldoende aanbevling, om deze uitvoering, die in de zaal Sint Joris alhier zal gehouden worden, met een bezoek te vereeren.

- Rijsoord, 6 December. De heer J.H.M. Borstlooper is benoemd tot onderwijzer aan de school met den bijbel voor M.U.L.O. Eusebiusbuitensingel te Arnhem.

- De heer J. de Back, klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse te Rotterdam (telegraafkantoor) is overgeplaatst naar Lichtenvoorde (telegraafkantoor).

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 December 1907 (30e jg. No. 3113)