rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 September. Bij de alhier gehouden aanbesteding voor de levering van petroleum voor deze gemeente was slechts één inschrijvingsbiljet ingekomen, van L.H. Romeijn voor 9 cent per liter.
Voor de straatverlichting waren 2 biljetten ingekomen, en wel van L.H. Romeijn voor f 113,90 en van J. v.d. Steen voor f 114.
Voor de levering van steenkolen waren 3 biljetten ingekomen, van D. Baas voor 87 cent, van Wed. A. Molendijk voor 81 cent, en van K. De Jong te Bolnes voor 80 cent den H.L. Den laagsten inschrijvers zijn de verschillende leverantiën gegund.

- 17 September. Heden had alhier de inschrijving plaats voor de verbouwing van het gemeentehuis en secretarie. Er waren ingekomen 7 inschrijvingsbiljetten t.w.: P. Klootwijk f 1620; P. Bulsing f 1619; J.O. geene f 1598,50; L. Velthuizen Az. f 1585; A. Velthuizen Az. f 1585; W. Aardoom f 1584; J. v. Drunen f 1570. Den laagsten inschrijver is het werk gegund. Met de onkosten mee beloopt de verbouwing nu f 1750. Tijdens de verbouwing van de Secretarie wordt deze verplaatst naar het Ziekenhuis aan de haven.

- Omtrent het model eener zwingelkeet met kunstmatige verwarming, waarvoor de heer Joh. Smit te Slikkerveer op de veiligheidstentoonstelling te Amsterdam met de houden medaille is bekroond, diene de volgende mededeeling tot omschrijving van deze hoogst practische, eenvoudige inrichting.
De strekking van dit ventilatiesysteem is, om op economische wijze, zonder mechanischen arbeid, in werkplaatsen of gebouwen waar stof ontwikkeld wordt, zeker te zijn van eene voldoende luchtverversching zonder tocht. Voor zoover dit mogelijk is, kunnen bij de vlasbewerking de vlasscheven dienen tot brandstof om den stoom voort te brengen, die de rondloopende buis moet verwarmen en wederkeerig de warmte afstaat aan de instroomende lucht. De warmte, na den stoom voortgebracht te hebben, verlaat door vijf buizen den schoorsteen en dient om de lucht in den schoorsteen te verijlen, waardoor de afvoer van schadelijke lucht plaats vindt en die naar willekeur kan geregeld worden. De verwarming der instroomende lucht wordt dan alleen bedoeld, wanneer de luchttemperatuur dit noodzakelijk maakt. Het doen omdrijven der met stof bezwangerde lucht, bevrijdt den zwingelaar het spoedigst van de inademing daarvan; de instroomende lucht verplaatst zich langzaam van den buitenwand der werkplaats naar den in het centrum geplaatste schoorsteen. De spanning van den stoom en het verbruik van brandstof staat in verband met de hoeveelheid lucht, die men verplaatsen en verwarmen wil. De aansluiting der verwarmingsbuis kan zoo noodig op twee of drie plaatsen aan den stoomketel geschieden, wanneer de condensatie van den stoom door de koude binnen stroomende lucht veroorzaakt, dit noodzakelijk maakt. Bijvulling van water in den stoomketel behoeft zelden gedaan te worden, wanneer de druk van den stoom waarop het veiligheidstoestel belast is, niet wordt overschreden. Bij de inrichting van deze zwingelkeet wordt de stoomketel door een muur geheel afgezonderd van de werkplaats evenals de gang die naar de stookplaats leidt; desverkiezende kan de stoomketel buiten het gebouw geplaatst worden, wat echter in het gebruik eenige meerdere brandstof zal vereischen. Voor het bevriezen der buizen bestaat geen gevaar, alleen dient het laatste gedeelte dat onder het waterpeil van den ketel is aangesloten, tegen vorst gevrijwaard te worden. Als verwarming van lokalen, door aanvoer van reine verwarmde buitenlucht, is dit systeem, echter met eene gewijzigde inrichting, zeer aanbevelenswaardig.

- Ridderkerk, 22 September. Door Z.M. den Koning is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan den heer L. Kruijff Jr, als 1e luitenant, en aan den heer J.L.F. De Meijere, als 2e luitenant. Benoemd zijn: tot 1e luitenant de heer P. Boele Cz thans 2e lutienant, tot 2e luitenant de heer P.C. Boele Cz en P.C. Plaisier Adrz, beiden thans sergeant. Allen bij het 8e bataljon rustende schutterij.

- Voor het kantongerecht alhier zal aanstaanden Zaterdag behandeld worden de zaak van den heer STAL, directeur van de zegenzalmvisscherij "De Volharding" beklaagd van bij stroomend water te hebben doen visschen met een zegen over meer dan de helft der breedte der rivier, en meer dan 15 minuten te hebben stil gelegen. Als verdediger zal optreden mr. Bik, advocaat te Rotterdam.

- Slikkerveer, 22 September. Zaterdagmorgen te ongeveer 7 uur had op de werf van den heer M. v.d. Kuijl alhier een ongeluk plaats; dat tamelijk gelukkig is afgeloopen. Een gedeelte van eene stelling van een in aanbouw zijnd schip brak, waardoor twee werklieden Sterkman en Barendrecht, omlaag vielen. Barendrecht bekwam eene groote wonde aan het hoofd en Sterkman had geen uitwendige teekenen van verwonding, doch klaagde zeer over pijn in de leiden. Spoedig werd geneeskundige hulp ingeroepen. De werklieden zullen wel eenige dagen niet in staat zijn te werken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 september 1890 (13e jg.)