rijsoord banner

- Rijsoord, 15 November. De afdeeling "IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van landbouw hield Woelsdagabond alhier eee vergadering, welke, wegens het ongunstige weer, neit veel bezoekers telde. Behalve vijf bestuursleden, waren slechts 6 leden tegenwoordig. Wegens te geringe opkomst achtte de voorzitter het niet geschikt, het uitvoerige verslag van den zuivelcursus voor te lezen. Een klein uittreksel vindt men in het Landbouw-Weekblad.
Op de volgende vergadering der afdeeling, welke te IJselmonde zal gehouden worden, zal door het bestuur bepaald worden, hoe groot de schadevergoeding zijn zal, welke den heer H. Van der Vorm Kz., ten wiens huize de curcus werd gehouden zal verstrekt worden.
De punten vanbeschrijving voor de algemeene vergadering waren niet als gewoonlijk met prae-advies van het hoofdbestuur ingekomen. Wegens uitlandigheid vand en algemeenen secretaris der Maatschappij was zulks verzuimd. Als punt ter beschrijving zou zeker voorkomen: "Beschermende rechten, ten eijnde den landbouw op te heffen uit zijn kwijnennde staat." De voorzitter wilde den afgevaardigden ter algemeene vergadering over dit punt een vrij mandaat verleenden.
De heer B.J. Aalbers wenscht een afgevaardigde gekozen te zien, die met alle kracht tegen de beschermende rechten zou optreden. Na eenige discussie werd besloten, het voorstel van den voorzitter te handhaven. De heeren H. De Jong, rijks-veearts te Barendrecht, en P. Plaisier, landbouwer te Rijsoord, werden tot afgevaardigde en plaatsvervanger gekozen. De 4 aftredende bestuursleden der afdeeling werden met meerderheid van stemmen herkozen. De heer H. De Jong gaf nog eenige belangrijke inlichtingen en nuttige wenken omtrent het mond- en klauwzeer.
- De uitvoering gisteren avond door CAECILIA uit Dordrecht gegeven, voldeed uitnemend. De zangnumemrs werden afgewisseld door voordrachten. het was een genotvolle avond, dien de heer Hazebosch ons met zijn gezalschap bereidde. Moge hem op andere palatsen ook zulk een opkomst ten deel vallen als hier. Hier was dier talrijk.]]

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 17 november 1894 (17e jg. nr. 1756)