rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Maart. Te beginnen met April a.s., hebben de volgende verhoogingen aan de Rijks-normaallessen plaats. Van de 1e naar de 1e klaase: L. Klootwijk, M. Van Schagen en Alb. Baan. van de 2e naar de 3e klasse: H. Van Driel, C.H. Flohil en Adrs. Nugteren. Van de 3e naar de 4e klasse: S.M. De Kroes, Gr. Van Beek, E. Den Hartog, A. Roodenburg en N. Slooff. Eene vrouwelijke en twee mannelijke leerlingen der 4e klasse hebben verlof bekomen zich te onderwerpen aan het examen, bedoeld in art. 56a der wet op het Lager Onderwijs.

- De hevige storm, welke verleden Vrijdag woedde, heeft ook hier nog al eenige schade aangericht. Verschillende rieten daken moesten het ontgelden. Enkele omheiningen, die meenden de kracht van den wind te kunnen weerstaan, werden ter aarde geworpen. Talrijke dakpannen werden door den storm in zijn vaart medegesleurd en op de straten verbrijzeld. Boomen, welke reeds meermalen den bulderaar hadden getrotseerd, bogen thans eerbiedig het hoofd en lagen binnen enkele minuten ontworteld. De Waal, anders zoo rustig en kalm, beukte met kracht tegen hare grenzen. Menige pet of hoed diende ten speelbal van den wind.
- De heer B. Vander Wiel, onderwijzer aan de christelijke school alhier, is als zoodanig benoemd aan de christelijke school te Sliedrecht.

- Ramplanplan, ramplanplan. Daar komen wij an; Wij hebben geen kousen of ... Ja, ze hadden wel kousen en schoenen aan, en daaren boven waren ze ook wat deftig uitgemonterd. Wie? Wel eene afdeeling der Rotterdamsche Weerbaarheid, welke Zondagmorgen onder hare militaire marsch eenige tijd hier vertoefde. Onder aanvoering van een harer officieren en een luitenant der Rotterdamsche schutterij, marcheerde men, onder het roeren van de trom, op het van ouds bekende Rijsoordsch koffiehuis aan. Na den inwendigen mensch verstrekt te hebben van al het schoone, dat ons landelijk plaatsje biedt, werd de reis voortgezet naar Dordt, van waar men er boot weer huiswaarts keerde.

- Kwam er een paar weken geleden in uw blad een bericht voort uit Zwijndrecht, meldende, dat de pootuien verkocht worden voor den geringen prijs van 5 cent per bosje, van hier kunnen wij melden, dat deze week ze te koop werden gepresenteerd voor ... één cent per bosje van +- 130 stuks.

woensdag 1 april 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde