rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Juni. Maakten wij voor een paar weken in uw blad melding van een insect, dat op eene deerlijke wijze de fuiken, in de Waal geplaatst, havende, thans zet genoemd insect zijn vernielingswerk zoodanig voort, dat de visschers genoodzaakt zijn het visscher voorloopig te staken. Volgens sommigen schijnt het eene larve te zijn, die, na hare gedaanteverwisseling doorloopen te hebben, omstreeks Sint Jan, het water als insect beslaat. Is dit zoo, dan nog enkele dagen en de visschers zijn van deze plaag weer verlost.
Nog een kleine tijd en - de Waal is weder ontdaan van haare boeien, waarin de tallooze waterplanten haar gesmeed hebben. Langzamerhand beginnen genoemde planten, na uitgebloeid te zijn, te zinken, zoodat men weer blank water te zien krijgt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 juni 1892 (15e jg.)