rijsoord banner

RIJSOORD, 16 Juli.
Met genoegen deelen wij mede, dat J.H. Van der Poel Jz. alhier geboren en eenige jaren geleden, met zijn vader en negen broeders of zusters, als een knaapje naar Chicago in Amerika vertrokken, aldaar onderwijs genoot, terwijl zijn vader en broeders met werken in de dagelijksche behoeften moesten voorzien, thans aldaar kunstschilder is en leeraar aan de "Academy of arts." Tijdens de afwezigheid van den eersten onderwijzer aan die inrichting, is hij met het vervullen van diens werkzaamheden belast, terwijl hij na de terugkomst van deze geengageerd is door eene rijke kunstlievende Chicagosche familie, om met hun den zomer op haar buitenverblijf te Colorado door te brengen, zullende hij in alles als kind des huizes behandeld worden. Zijn eenig werk voor die familie bestaat in het les geven aan twee dochters, een uurtje daags.

De Grondwet 14-8-1883