rijsoord banner

- Ridderkerk, 8 Augustus. Het koolzaad is onder beginstiging van fraai weer rees gedorschen. Over de opbrengst valt echter niet te roemen. Gebrek aan regen zal hiervan de oorzaak zijn. Voor de aardappelen heeft de droogte niet nadeelig gewerkt. De vroege geven een goed beschot, terwijl de qualiteit uitmuntend is. Zeer waarschijnlijk zullen de latere soorten ook een goed gewas geven. Het vlas is prachtig van kleur en over het algemeen goed van lengte. Ettelijke schepen liggen, gevuld met dit gewas in de havens, dat uit Zeeland, Noord-Holland en Groningen in ruime mate wordt aangevoerd.
Het graan begint, geblakaerd door de warme zon, reeds aan te rijpen. Van alle landbouwproducten is het graan het best tegen de droogte bestand, zoodat deze teelt boven verwachting zal slagen. Alleen de veehouders en tuinlieden klagen over de droogte. De weiden worden dor en schraal, zoodat er niet veel te vinden is voor het vee. De boter is reeds aanmerkelijk in prijs gestegen. Zonder twijfel kan het haar 1887 onder de goede oogstjaren gerangschikt worden.
Op de scheepswerven en fabrieken is hier tegenwoordig voor ieder genoeg werk. Klagen de tuinders en melkboeren over de langdurige droogte die wij hebben, dan sla men en blik terug op de jaren 1857 en 1868. Toen toch hadden wij nog drooger zomer dan nu en toch was het bijkans Kerstmis eer de boeren hun vee op de stallen haalden. Wij mogen dus niet anders dan dankbaar zijn, te meer in onze gemeente onder mensch of dier haast geen ziekte heerscht.

- Weet een mensch zijn huis en de plaats zijner woning te vinden, zoo is het ook met een dier geteld. Dit zagen wij gisteren toen enkele heeren alhier des morgens ten acht uren een zevental duiven loslieten, die dadelijk hare richting namen naar de plaats van waar zij gekomen waren. Ten 9.25 uur waren de duiven gezamelijk te Arnhem bij den eigenaar aangekomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 10 augustus 1887 (10e jg.)