rijsoord banner

Rijsoord, 3 December. De leden van de afdeeling "Eiland IJselmonde" van de H.M. v. L. zijn tot eene vergadering bijeengeroepen tegen Vrijdag a.s., avonds 6 uur, bij den heer Van Warendorp alhier. Behalve rekening en verantwoording van den penningmeester en het benoemen van bestuursleden wegens periodieke aftreding, zal door den heer Camman uit Wageningen eene lezing over ooft- en boomteelt worden gehouden. Wij kunnen de leden niet genoeg opwekken om deze vergadering bij te wonen. De ooft- en boomteelt wordt hoe langer hoe meer het product waar nog wat brood in uit en dan zoo'n deskundige als den heer Camman daarover te hooren, is de moeite waard en kan tot veel lering strekken.

zaterdag 4 december 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2071