rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Augustus. In den nacht van Maandag op Dinsdag jl. merkte de vrouw van A.v.N., wonende aan den Waaldijk alhier, dat het nachtlichtje in brand stond. Fluks was zij het bed uit, lichtte de tafel op, waarop het lichtje stond, zette haar buiten, maar ... daar viel het brandende lichtje om. Bijna de geheele in vlam gezette petroleum stroomde over het nachtgewaad der vrouw. Uitschreuwende van de pijn wekte zij haar man, die, niet wetende wat het eerst aan te vangen, de buren, opklopte. Deze waren spoedig bij de hand en bluschten de brandende vrouw. De tot aan de armen toe verbrande vrouw is, hoewel zij onuitstaanbare pijnen lijdt, nog in het leven.

- Zondagmorgen a.s. te half tien hoopt in de Ned. Herv. kerk alhier op te treden de heer G. Verdoes Kleijn, theol. cand. te Rotterdam.

- Onze zangvereeniging "Oefening en Uitspanning", had op het Donderdag jl. te Hardinxveld gehouden Zangersfeest het geluk, den eersten dames-prijs te loten nl. een etui met 6 zilveren theelepeltjes.

- Ter eere van den jaardag der Koningin-Moeder wapperde, behalve van de beide kerken, van enkele woningen de nationale driekleur, terwijl het grootste gedeelte der schooljeugd versierd was met de geliefde oranjekleur.

zaterdag 3 augustus 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2453