rijsoord banner

- Rijsoord, 3 September. Niettegenstaande het voortdurende slappe weder, gaan toch de vlasboeren geregeld voort met hun arbeid. In kleur en qualiteit heeft het vlas veel geleden van den regen terwijl het op het land stond. Dit blijkt ook nu de eerste proeven gezwingeld worden. Het gewicht valt niet tegen.
Van de gelegenheid tot rooten in de Waal wordt door een tiental vlasboeren gebruik gemaakt. Bij eene vergelijkende proeve met vlas, dat dit jaar gegroeid is verdient het in de Waal gerootte vlas weer verre de voorkeur boven het blauwe. Het eerste is sterker, zachter en minder gesprongen. Dezer dagen ontmoetten wij eenige arbeiders van G.d.H. van Ridderkerk, die het vlas bearbeid hebben, dat verleden jaar voor rekening van de Maatschappij tot bevordering van vlasindustrie op Kortrijksche wijze geroot was. Op onze vraag, hoe zij over die rooterij dachten, antwoordden zij eenparig, dat zij wel wilden, dat er voor hen geen vlasje meer in de sloot kwam, maar alles in de Waal geroot werd. Zij zouden het wel 20 jaar langer uithouden, wat stof aangaat en gemakkelijker werken. Naar hunne meening moest het op den duur voor den boer ook nog al wat voordeeliger uitkomen: het witte vlas was kennelijk veel beter dan het blauwe en het scheelde door elkander wel 10 handvollen op de steen.
Toch schijnen de vlasboeren op één enkele na er nog bang van te zijn. Waarom? Of zouden zij nu, bij de groote hoeveelheid groen vlas een deel overhouden om 't volgend jaar gezamenlijk er aan te beginnen? Vanwege de Maatschappij tot bevordering van vlasindustrie zullen 't volgend jaar drie premiën worden uitgereikt ad f 100, f 60 en f 40 aan hen, die de beste baal vlas naar Kortrijksche wijze geroot, leveren kan. Ieder die een baal (36 steen) brengt, krijgt f 5 ter vergoeding van onkosten. Deze gelden zijn door H.M. de Koningin aan de Maatschappij geschonken, om ze aan te wenden ter verlevendiging der vlasindustrie, en waar het Bestuur der Maatschappij zich overtuigd hield dat het ter verlevendiging dien weg uitmoet, meende het op deze wijze de proefnemingen op dat gebied het best te kunnen bevorderen.

- Zondag a.s. des voormiddags te tien uur, hoopt in de Ned. Hervormd Kerk alhier op te treden Ds. Riemens, van Rotterdam.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 september 1894 (17e jg.)