rijsoord banner

- Rijsoord, 16 November. Den 11en November jl. hield de vereeniging tot bevordering van school bezoek aan de openbare school alhier hare wintervergadering. De Voorzitter heette de aanwezigen welkom en sprak de hoop uit, dat allen zouden blijven medewerken aan het doel, dat de Vereeniging beoogt. Hierna was het woord aan den secretaris, die alvorens tot het lezen der notulen over te gaan, mededeelde, dat door den geachten voorzitter f 25 aan de vereeniging was geschonken. De notulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De penningmeester bracht alsnu verslag uit over den stand der kas. Alhoewel de uitgaven groot zijn geweest staat de kas er nog niet slecht bij. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren J.C. De Back en B.K. Aalbers, terwijl de heeren G.H. v.d. Poel en E. Karseboom ieder eene stem verkregen. Alsnog werd besloten, de leerlingen der openbare school met het a.s. Sintnicolaasfeest te onthalen. met een woord van dank sloot de voorzitter de vergadering, welke heel slecht bezocht was.

- Jl. Zondag kon men hier weer een staaltje aanschouwen van de brutaliteit van de straatjeugd tegenover fietsrijders. Een clubje fietsers kwam aangereden en deden zijn best om drie jongens die op den weg blven staan, te mijden. De jongens stoorden zich hier niet aan en versperden den weg zoodat een der belhamels werd aangereden. De andere jongens vluchten in hunne benauwdheid de Gereformeerde kerk binnen. Door toedoen dezer jongens echter geraakten de fietsrijders met hunne karren in elkander verwaard en hadden de grootste moeite om alles zonder ongelukken weer in het effen te brengen. Na een half uur oponthoud konden zij hunne reis vervolgen.

woensdag 17 november 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde