rijsoord banner

- Ridderkerk, 10 Mei. Door de heeren B. en F. Bakker alhier, is krachtens de Hinderwet vergunning gevraagd tot uitbreiding hunner bestaande machinefabriek, ijzer- en metaalgieterij, gelegen in deze gemeente in den polder "het Zand", kadastraal bekend in Sectie H no. 898.
Dit verzoek ligt met bijlagen ter gemeentesecretarie ter inzage en er bestaat op Woensdag 22 Mei a.s. des voormiddags ten elf uur in het Gemeentehuis gelegenheid om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten.

- Voor de vervulling der vacature van onderwijzer aan de openbare school op het Dorp hebben zich zes sollicitanten aangemeld.

- Rijsoord, 10 Mei. De afdeeling "Rijsoord" der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Ridderkerk eheft den heer K. Pas te Bolnes candidaat gesteld voor de a.s. verkiezing der Provinciale Staten.

- De Vrijzinnige Propaganda-club heeft zich aangesloten bij den Bond van Vrijzinnige Propaganda-vereenigingen.

- Donderdagmorgen was J. Schop Bz. aan het fietsen op den Lagendijk. Doordat hij den draai te kort nam, kwam hij onder de omnibus terecht, welke rijdt van tramhalte Lagendijk naar Ridderkerk. Met eene bloedende schram aan een der beenen werd S. huiswaarts gereden.

- Zwijndrecht, 11 Mei. Meldden we onlangs dat ten nadeele dezer gemeente van een op het Veerplein sta(a)nd pand lood was gestolen, thans is het de politie gelukt de daders te vinden. Het waren C. v.d. A. en A.B. Denzelfden dag was door hen het lood naar Rotterdam vervoerd, waar het thans door de politie in beslag is genomen. Ook is een dezer dagen ingebroken in het kantoor van den heer C. van Epenhuysen, de dieven hebben de lessenaars opengebroken en daaruit en bedrag ontvreemd van f 30.

- De Zwijndrechtsche Zangvereeniging directeur de heer A.M. Mulders, behaalde den derden prijs bestaande uit een zilveren medaille op het concours gehouden te Bolnes op Donderdag 9 Mei. j.l.

- Woensdagmiddag had de heer H. wonende te H.I.-Ambacht zijn wagen bespannen met een hit gezet aan den Dijk onder toezicht van een 12-jarigen knaap. De hit die aan het grazen trok, kon door den jongen niet worden ingehouden en tuimelde en hit en wagen boven van den dijk met het gevolg dat de as van den wagen brak. De 12-jarige knaap bekwam eenige wonden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 mei 1907 (30e jg.)