rijsoord banner

Rijsoord, 28 Mei. De vereniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek hield Vrijdag avond j.l. in de zaal van den heer D. Van Warendorp hare gewone jaarlijksche zomervergadering. De voorzitter de heer J.C. De Back opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom, waarna door den secretaris, den heer B.J. Aalbers, de notulen der vergadering van 9 November 1900 worden gelezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Daarna werd het punt der agenda behandeld: "Schoolfeest." Na enkele besprekingen wordt met algemeente stemmen besloten, dezen zomer met de leerlingen der openbare school niet te reizen, doch zulks uit te stellen tot een volgend jaar. Evenwel zullen ze op een nader te bepalen dag in de school onthaald worden. Na behandeling van enkele huishoudelijke zaken sloot de voorzitter de vergadering.

woensdag 29 mei 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2434