rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Januari. Het alhier bestaande Kinderkoor, onder leiding van den heer J.C. de Back, gaf Woensdagavond j.l. in de openbare school zijne jaarlijksche uitvoering, welke door vele belangstellenden werd bijgewoond. De verschillende zangnummers werden dor heel aardige voordrachten afgewisseld. In de pauzen werden de jeugdige leden onthaald, terwijl hun bij het eindigen een presentje werd aangeboden.
- Door de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij is bij de halte Rijsoord een flink stationemplacement gelegd, zoodat de in- en uitstappende passagiers thans niet meer bij nat weder hunne schoenen zullen volscheppen.
- Ter vervanging van den heer A.R. van Nes Cz die door drukke werkzaamheden verhinderd is, het directeurschap der Chr. Zangvereeniging "Zingt den Heere" te blijven waarnemen, zal thans als zoodanig optreden de heer P. van Nes Cz.
- Op Zaterdag 1 April a.s. des morgens te elf uur, zal alhier de Provinciale- en Rijksstierenkeuring gehouden worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 januari 1905 nr. 2809 (28e jg.)