rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 Augustus. Blijkens publicatie van Burgemeester en Wethouder dezer gemeente dd. 3 dezer, ligt gedurende veertien dagen, van af heden tot en met den 17 a.s., ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage de rekening der inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1904.

- Door Burgemeester en Wethouder dezer gemeente is besloten aan den Watertoren te Slikkerveer aan te brengen een gedenksteen aan de "Eerste Steenlegging", waarop behalve de gebruikelijke formule zal worden vermeld het motto "Uit voorzorg en tot hulp", alsmede in den toren aan te brengen eene oorkonde ter gedachtenis aan de stichting der Waterleiding.

- Rijsoord, 4 Augustus. De huisvrouw van den veehouder C.P. miste sinds enkele dagen verschillende kleedingstukken. Wel viel eenig vermoeden op eene in de nabijheid wonende vrouw, maar bewijzen had men nog niet. Maandagmorgen j.l. liep deze, eene jonggehuwde vrouw in de val. Als naar gewoonte kwam zij bij vrouw P. melk halen en bij het heengaan eigende zij zich een paar pantoffels van deze toe. De veehouder P. begaf zich naar de woning van de jonge moeder en trachtte haar te bewegen, het ontvreemde terug te geven, maar jawel, daar brak de storm los. P. stelde toen de justitie met het gebeurde in kennis, warop deze in vereeniging met de gemeente-politie een onderzoek instelde, hetwelk tot resultaat had, dat bijna al het ontvreemde voor den dag kwam.

- Onze vroegere dorpsgenoote, Mejuffrouw E.S.J. Leenheer, onderwijzeres aan een school voor U.L.O. te Rotterdam, slaagde gisteren bij het examen handteekenen L.O. te 's-Gravenhage.

- Heerjansdam, 4 Augustus. In de openbare raadsvergadering van heden werd door Burgemeester en Wethouders aan den Raad aangeboden ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 augustus 1905 (28e jg. No. 2869)