rijsoord banner

- Ridderkerk, 17 December. Ieder jaar wordt alhier in het laatst dezer maand door het Burgerlijk Armbestuur en de Diaconie der Ned. Herv. gemeente eene uitdeling gedaan van kleederen, dekens, kousen, enz. Nu wevelwel met de vreeselijke koude der laatste weken, heeft de Diaconie er dit jaar iets extra's bijgevoegd. Dit, bestaande uit steenkolen en turf, werd heden aan de behoeftige lieden uitgereikt en dankbaar in ontvangst genomen.

- Alhier is een danscursus opgericht onder leiding vand en heer Jacobs uit Rotterdam. Dertien heeren en eenige dames nemen al deel aan den cursus.

- Slikkerveer, 17 December. Bij het gisteren te 's-Hage geehouden examen M.O. werd de akte van Boekhouder K. en Q. verkregen door den heer A. Van der Staaij, alhier.

- Bolnes, 19 December. Bij de Chr. Geref. gemeente alhier zijn gekozen: tot ouderling de heer P. Roskam, van Slikkerveer; tot diakenen de heren C. Kamsteeg en T. Schravesande alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 december 1890 (13e jg. No. 1350)