rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Januari. het hier bestaande Kinderkoor gaf Donderdagavond in de openbare school zijne jaarlijksche uitvoering. De verschillende nummers van het programma werden flink en met voordracht gezongen. Nu en dan werd men door enkele jeugdige leden van het koor verrast op eene voordracht, die de lachspieren van het publiek meer dan eens in beweging brachten. De dorstige kelen en de hongerige magen van het zingende volkje werden op tijd gelaafd en gespijzigd, terwijl ieder bij het naar huis gaan nog een ca(u)daeutje werd aangeboden. De vele ziektegevallen, die zich ook hier voordoen, was wel de oorzaak, dat het publiek niet zoo talrijk was als andere jaren.
- Den 1 Januari was het voor den heer C. Stok Sr., een plechtige dag. Voor 25 jaren werd hij door de toenmalige kerkvoogdij aangesteld als koster der Ned. Herv. kerk alhier. Aldien tijd heeft hij, trouw bijgestaan door al de leden van zijn gezin, die betrekking met den meesten ijver en nauwgezetheid vervuld. Van de vier predikanten, nl. G. Overman, S. Sleeswijk Visser, W. Lamers en F.H. Van Leeuwen, die hier gedurende die 25 jaren als leeraar gestaan hebben of nog staan, zullen de laatste drie, als zijnde nog in leven, niet anders kunnen getuigen, dan dat Stok een man is, die met de meeste nauwgezetheid zijn kosterschap vervult. Maar niet alleen dezen, maar ook de geheele gemeente zal niet anders dan met lof over onzen koster spreken. En dat za de diensten van den trouwen koster op prijs weet te stellen, blijkt wel uit de aanbieding van een prachtig geschenk, een armstoel, waarin den werkzamen koster na zijnen dienst van zijn werk kan uitrusten. Moge het hem gegeven zijn, nog tal van jaren zijn kosterschap waar te nemen. Dit is voorzeker de wensch en de bede van de leden onzer Ned. Herv. Kerk.
- Zondagmorgen a.s. om half tien, hoopt in de Ned. herv. kerk alhier op te treden Dr. K. Van Leeuwen, professor te Utrecht.
- Bolnes, 2 Januari. Werd er eenige maanden gelegen alhier eenen zangvereeniging opgericht onder 't directeurschap van den heer Boonstoppel, thans moet helaas gemeld worden, dat die vereeniging reeds weer ontbonden is. De schuld lag voorzeker [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 03-01-1900