rijsoord banner

- Ridderkerk, 6 September. Door heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is ter openbare kennis gebracht, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van den heer J. van 't Zelfde, vlasboer, wonende alhier, om vergunning tot oprichting van een stoomvlaszwingelfabriek op het perceel gelegen aan den Lagendijk, kadastraal bekend in Sectie H no. 747, en zal op Woensdag, den 18 September a.s. des voormiddags ten elf uren in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten.

- Dinsdag had een zoontje van A. van Oudheusden, terwijl hij in het land bezig was met het bewerken van vlas, het ongeluk zijn arm te breken.

- Tegen den 23-jarige G.V. Az. is door de politie proces-verbaal opgemaakt, wegens aanranding op den openbaren weg van een 10-jarig meisje.

- Door den Gemeenteraad is tot telegraafkantoorhouder te Bolnes benoemd de heer W. Overweg, brievengaarder aldaar.

- Bolnes, 6 September. De Harmonie-Vereeniging Excelsior alhier, directeur de heer J. Scheurwater, behaalde te Poortugaal bij het gehouden concours den tweeden prijs (zilveren medaille).

- Heerjansdam, 6 September. In de openbare raadsvergadering van den 3 Serptmbver j.l. werd het herkozen raadslid de heer P. Labrije, beƫedigd en geinstalleerd en weder tot Wethouder herkozen. In diezelfde vergadering werd de begrooting van inkomsten en utigaven voor 1908 door Burgemeester en Wethouders aan den Raad aangeboden. Zij bevat aan inkomsten en uitgaven f 11068,804. Daarin zijn de kosten van algemeen bestuur geraamd op f 2440l die voor veiligheid en brandweer op f 1030; die voor het onderwijs op f 4243 en die voor het armwezen op f 1700.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 september 1907 (30e jg. No. 3087)