rijsoord banner

- Ridderkerk, 17 Februari. Heden werd de ontbonden kiesveereniging "Burgerplicht" gereconstitueerd. De opkomst der keizers was vrij talrijk. Het reglement werd met eene kleine wijziging, hoofdzakelijk wat betreft het brengen der contributie op f 0,50, goedgekeurd. Een voorstel om meer geprononceerd in het reglement te doen uitkomen, dat men ook voor rijksbelangen, b.v. verkiezingen voor de 2e kamer en prov. Staten, zou werken, werd niet aangenomen, maar de hoop uitgesproken, dat zich ook in de overige gemeenten van het district vrijzinnige kiesvereenigingen zouden vormen, om dan, daarhet reglement het werken in dien geest niet uitsloot, samen te werken.
Aan het bestuur werd ten slotte de zorg toevertrouwd, om bekwame sprekers te noodigen om de kiezers voor te lichten, omtrent he groote belang der a.s. verkiezingen. Op uitnoodiging van het bestuur der kiesvereeniging heeft mr. J.B. Van Osenbruggen, lid vand e tweede kamer der Staten Generaal, zich bereid verklaard in eene openbare vergadering eene rede voor de kiezers in het district Ridderkerk te houden. Deze meeting zal Vrijdag a.s. plaats hebben, zie advertentie hieromtrent.

- Bolnes, 20 februari. Heden had de aangekondigde lezing van den heer Heemskerk plaats. Hij had de eer op te treden voor en zeer gemengd publiek, ofschoon de opkomst eer slap genoemd mocht worden. De gewone grieven tegen de liberalen omtrent de openbare school en den modernen staat werden vernomen; ook het vrijhandelstelsel werd even, hoewel flauwtjes, bestreden. De toon vand en spreker was over het algemeen gematigd, behalve toen hij den geest der liberalen tegenover de anti-revolutinairen kenschetste en dezen vergeleek bij den geest, die indertijd bij de Romeinsche kiezers tegenover de christenen moet bestaan hebben. Behalve dat nu de anti revolutionnairen niet voor de wilde beesten geworpen wierden, was er overigens volgens spreken niet veel verschil!
Van de gelegenheid totr debat werd door den heer Johs. SMIT gebruik gemaakt, die het warm opnam voor de openbare school en het vrijhandelstelsel.
Het leidde natuurlijk tot geen vergelijk, waarom ds. Fortuijn gelijk had, toen hij de discussiƫn sloot, met te beweren, dat al hetgeen door den heer Smit gezegd was, eene bevestiging was van hetgeen door den heer Heemskerk werd verkondigd, "Dank u, 't zelfde kompliment", had de heer Smit kunnen zeggen, doch de discussiƫn waren gesloten.
De bijeenkomst werd door ds. Fortuijn met gebed geopend en door ds. Mulder, predikant bij de Chr. geref. gemeente te Bolnes, met dankzegging gesloten.

- Slikkerveer, 21 Februari. Aan het Rijkstelegraafkantoor met telefoondienst alhier, werden sedert de opening (19 januari 1887) tot 31 December jl. ter overseining aangeboden 822 berichten, aangekomen 590, te zamen 1412 stuks.

- Rijsoord, 20 Februari. Op het tweetal voor een predikant voor de Ned. Ger. gem. (doleerede) te Kampen, komt voor ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 Februari 1888 (11de jg no. 1057)