rijsoord banner

- Rijsoord, 27 December. Onze zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" gaf Donderdagavond 19 December op de zaal van den heer D. van Warendorp hare 21ste uitvoering. Het programma bevatte zestien zangnommers. Van de meeste kan gezegd worden, dat ze heel goed worden gezonden. Een luid en davrend applaus viel hun dan ook van het talrijke publiek ten deel. Als buitengewone toegifte werd na het zingen van het laatste nummer van het programma nog het "Transvaalsch Volkslied" gezonden, hetwelk eveneens flink geapplaudiseerd werd. Na afloop der zangnummers gaven eenige leden, waarbij de dames niet op het appèl mankeerden, een zevental voorrachten ten beste. Hierna bracht een der leden op eigenaardige wijze, den dank der zangvereeniging aan haren directeur.

- Mej. H.C. Flohil, volontaire aan de Openbare School alhier, is benoemd tot onderwijzeres aan de Openbare School te Fijnaart (N.-Br.).

- Bij beschikking der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is bepaald, dat de provinciale stierenkeuring in het 4e district alhier zal palats hebben op Woensdag 2 April 1902 des morgens te elf uur. Op denzelfden dag en op hetzelfde uur wordt ook eene keuring van Rijkswege gehouden.

- Ofschoon het zich den Zondagavond voor het Kerstfeest liet aanzien, dat het op de Kerstavonden, wat men gewoonlijk noemt, een "rommel" zou wezen, zijn die avonden, op eene kleine uitzondering na, stil en rustig, maar ook genoeg afleiding aanbiedend gepasseerd. Op den eersten Kerstavond gaf het alhier bestaande fanfarecorps "Concordia" in de Bijzondere School eene uitvoering, die door een talrijk publiek werd bijgewoond. Op den avond van den Tweeden Kerstdag vierden de leerlingen der Hervormde Zondagschool hun Kerstfeest in de Ned. herv. kerk, bij welke gelegenheid een versierde en verlichte kerstboom prijkte. Ook dit feest werd door zeer velen mede gevierd.

zaterdag 28 december 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2495