rijsoord banner

- Rijsoord, 12 April. Nam de Lentemaand van ons afscheid met sneeuwstormen, Grasmaand kenmerkte zich tot heden door regen en wind, somtijds gepaard met onweder. Tuinman en boer zien elken dag uit naar droog weder, want en in de tuinen en op de landen is veel werk door het ongunstige weer in den steek gebleven of uitgesteld.

- De heer J.P. Leenheer, leerlin der Rijksnormaallessen alhier, legde Donderdag jl. te 's-Gravenhage met goed gevolg het examen als onderwijzer af. De eerste van het zevental leerlingen dezer inrichting, die zich aan genoemd examen zullen onderwerpen, heeft alzoo den goeden naam onzer normaallessen hoog weten te houden. Van harte hopen wij, dat de anderen dit goede voorbeeld zullen volgen.

zaterdag 13 april 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2421