rijsoord banner

LAREN. Teraardebestelling mej. C. A. van der Willigen.

Zeer groote belangstelling.
Hedenmiddag om half drie had onder zeer groote belangstelling de teraardebestelling-plaats van het stoffelijk overschot van de Larensche schilderes mej. C.A. van der Willigen.
Te ongeveer half drie arriveerde de rouwstoet aan de algemeene begraafplaats, gevolgd door twee open auto's, welke een schat van bloemen en kransen meevoerden. Er waren o.m. kransen van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum, van de Vereeniging St. Lucas te Amsterdam en Arti et Amicitiae eveneens te Amsterdam.
Op het kerkhof was een bijzonder groot aantal bekenden en collega's aanwezig om de overleden kunstenares de laatste eer te bewijzen.

Wij merkten o.m. op van de Larensche schilderskolonie de dames Chr. Willing, A. van Pesch, F. Wartena, Ina van Emstede en Arina Hugenholtz, de heeren David Schulman, B. Laguna, A. Mauve, Frans Langeveld, Evert Pieters, W. van Nieuwenhoven, E.R.D. Schaap, voorzitter der Vereeniging St. Lucas te Amsterdam; H. v.d. Wal, secretaris dezer vereeniging; W. Noordijk, L. v. d. Tonge, W. Kiesewedter, F. Oldewelt, Willy Sluijter, Toon de Jong en Vredenburg.
Voorts waren er nog de heeren E. Harkema, H.H. van Calker, H. Heijdenrijk, de kunsthandelaar Chr. van Kesteren, de raadsleden Jaski en Veenema en de directeur der O.L.B, de heer V.P. de Wit.
De baar, welke bedolven was onder een schat van bloemen werd door een 12-tal Larensche schilders grafwaarts gedragen.

Rede David Schulman. Nadat de kist aan den schoot der aarde was toevertrouwd, werd aan de open groeve namens de Vereeniging v. Beeldende Kunstenaars Laren Blaricum door den heer David Schulman het lid mej. Chris v. d.Willigen 'n laatsten groet gebracht.
Spr. zeide, dat een kunstenares van bijzondere begaafdheid is heen gegaan.
Kleur en leven waren voor haar de groote problemen, waar ze haar vele jaren aan gegeven heeft; gegeven met een jeugdig en hartstochtelijk élan; met een benijdenswaardige werklust en kracht.
Haar schoone en weelderige aquarellen zullen dit blijven getuigen en noode zullen wij haar frissche inzendingen op onze tentoonstellingen missen.
Van de eerste zomertentoonstelling in 1913 af, exposeerde Chris van der Willigen jaarlijks haar werken.
Wij zullen, aldus de heer Schulman, de herinnering houden aan een ernstige artiste, een lieve collega.
Spr. eindigde met een: Rust in vrede.

De voorzitter der vereeniging St. Lucas spreekt aan het graf.
Vervolgens sprak de heer E.R.D. Schaap, voorzitter van de Vereeniging St. Lucas te Amsterdam.
Spr. zeide, dat hij-persoonlijk zeer getroffen was, toen hij vernam, dat dit werkzame leven was afgebroken.
Hoe haar vriendschap gewaardeerd werd, blijkt wel uit het groot aantal bloemstukken waarmede deze groeve is gedekt en de groote belangstelling op het kerkhof.
Zij bezat een ieders liefde zonder zich ooit te verbinden aan één inrichting. Haar talent werd erkend als een natuurtalent en haar kracht was, dat zij een kunstenaresse was met een eeuwige jeugd.
Thans - aldus spr. - nemen wij afscheid.
Haar werk en collegialiteit zullen wij in eere houden.
Dr. v. d. Willigen, broer van de overledene dankte voor de betoonde belangstelling.

De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad 05-08-1931