rijsoord banner

- Rijsoord, 19 Maart. De afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw hield j.l. Maandagavond eene vergadering ten huizen van den heer G. Vink alhier, welke, als gevolg van het ongunstige weer en den slechten toestand der wegen, niet druk was bezocht.
De heer Mr. H.Ph. de Kanter te Haarlem hield voor de pauze eene lezing over "Onderlinge Brandverzekering", waarbij het nut, het doel en den werkkring dezer nuttige instelling der Maatschappij besprak en de voordeelen boven andere brandverzekeringen aantoonde. Met eene opwekking tot de leden, deze instelling te steunen, welke opgericht is in hun belang, eindigde de heer De Kanter zijne rede. Enkele vragen, door een drietal aanwezigen tot hem, gericht, in verband met het gesprokene, werden door den spreker beantwoord.
Na de pauze was het woord aan den heer J. Laaij, rijksveearts alhier. op aangename, duidelijke en bvattelijke wijze besprak en verklaarde hij: de verschillende deelen van den hoef; het hoefmechanisme; den vorm, de breedte, de lengte, de dikte, den opzet, de nagelgaten, de nagels, de lip, de kalkoen, en de stooten van het hoefijzer; het normale hoefbeslag.
Bij het beschrijven van het heofijzer en het hoefbeslag wees de heer Laaij ook op de gebreken hiervan en de nadeelige gevolgen, welke deze met zich brengen.
Ook de vragen tot den heer Laaij gericht, werden door hem bewantwoord. Beide sprekers ontvingen bij monde van den Voorzitter den dank der vergadering.
- Was j.l. Maandag 15 Maart de dag, waarop de visscherij in den boezem "De Waal" gesloten werd, zoo is evenwel door Z.Ex. den Commissaris der Koningin den visschers verlof gegeven, te mogen visschen tot het einde dezer maand. Onze visschers zullen dit besluit voorzeker toejuichen, aangezien deze winter, door het langdurig gesloten zijn van den boezem door het ijs, niet heel voordeelig voor hen is geweest. Eene rijke vangst moge de geleden schade vergoeden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 20-03-1909 (no. 3245)