rijsoord banner

- Ridderkerk, 22 Mei. Een der meest begaafde Evangeliedienaars uit ons vaderland trad op den tweeden Pinksterdag voor de Ned. Herv. gem. te Rijsoord op.
Het was de Weleerw. heer dr. J.Th. De Visser, predikant te Rotterdam, die door zijn liefdevollen steun in de eerste dagen der doleantie, het hart der herv. gemeenteleden voor zich had gewonnen.
Met bezielenden ernst schetste Z.Eerw. de groote beteekenis van het Pinksterfeest, naar aanleding van de woorden, vervat in Hand. 2 7b Ziet, zijn met alle dezen, die daar spreken, Galileƫers?
Met onverdeelde aandacht volgde men van het begin tot het einde de uitgesproken woorden, en gevoelde ieder, hoe verhard ook van gemoed, welk een rijkdom van genade er ligt opgesloten in het Evangelie van Christus, de bron van alle licht en leven.
Hoe onstuiming en koud deze Pinksterdag ook was, men had er geen hinder van; ieder grnoot van den machtigen invloed der Evangelieverkondiging. Voor den tusschenzang noodigde Z.Eerw de gemeente uit met hem te zingen het Ev. Gez. 272 vers 1 en 3 ... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 Mei 1891 (14de jaargang)