rijsoord banner

- Rijsoord, 4 September. Door den heer Ew. Karsseboom werd Dindagmorgen jl. aanbesteed, het verrichten van eenige herstellingen aan het huis en de schuur van den heer G.I. de Vos alhier. Hiervoor was ingeschreven als volgt.
Perceel I: timmerwerk, A.J. Overgauw te Heerjansdam, f 664,-; C. Molendijk te H.-I. Ambacht, f 646,-; G. Bestebruertje Pz., alhier, f 643,50; A. Baas te H.-I. Ambacht, f 634; C. Vegt te Barendrecht, f 627,-; H. Heijkoop te Barendrecht, f 589;-'G. Kooijman te Heinenoord, f 518.
Perceel II: metselwerk. L. van Dalen en Zonen te H.-I. Ambacht, f 863,-; L. van der Leer te Groote Lindt, f 8,25,-; B. den Hoed te Zwijndrecht, f 788,-; I. van der Wulp te Heinenoord, f 782,-; L. Velthuizen alhier, f 733,-. Den laagsten ingeschrijvers is het werk gegund.

- Door den hevigen storm, welke jl. Dinsdagmiddag woedde, waaide de kruin met een gedeelte stam van een der langs den Straatweg staande iepeboomen op den tramweg. De tram, die te 4.14 alhier aankomt, had daardoor een oponthoud van ruim een half uur. De "veelading" bij den Schalkendijk werd zeer beschadigd.

- De milicien-verlofganger der lichting 1903, M. Hooijmeijer, die de vorige week in werkelijken dienst is opgeroepen, is wegens lichaamsgebreken, tijdelijk afgekeurd.

- Voor eenige dagen miste de heer B. de Koning een paar zoo goed als nieuwe chroomlederen schoenen. Hiervan werd een bedelaar verdacht, die wekelijks eene aalmoes komt vragen. De vorige week sloeg hij den heer K. over, doch volgens afgelegde verklaringen, had hij zijne andere vaste klanten wel bezocht. Toen de bedelaar vrijdag j.l. weder bij den heer de K. kwam, wees deze hem op het voorgevallenen. De man hield zich van den domme en vervolgde zijne route. Onze buitengewoone gemeente-veldwachter, intusschen gewaarschuwd, gaf den bedelaar een onderkomen in het arrestantenlokaal. De man gaf op te heeten C.B., wonende Jufferstraat 33 te Rotterdam.

- Bolnes, 4 September. Tot tijdelijk onderwijzer met hoofdacte aan de openbare school alhier is benoemd de heer A. Kool te Zwijndrecht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 september 1908 (31e jg. No. 3191)