rijsoord banner

Ridderkerk, 12 Mei. Bij publicatie dd. 10 dezer, is door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente bekend gemaakt, dat bij hen zijn ingekomen twee verzoekschriften om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein en wel van de Wed. H. Baas geb. Nijman voor een perceel aan den Eenigendijk, en van G. den Hartog voor een perceel te Bolnes.

- Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is op een ingekomen verzoek van D. van der Ben om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor een perceel te Bolnes, afwijzend beschikt. Op grond dat het maximum-aantal vergunningen in deze gemeente is bereikt.

- Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is besloten: op 25 verzoeken tot plaatsing op de kiezerslijst afwijzend te beschikken en 3 verzoeken tot plaatsing toe te wijzen; op 6 verzoeken tot afvoering afwijzend te beschikken en 2 verzoeken tot afvoering toe te wijzen en 3 verzoeken tot verbetering van de kiezerslijst gunstig te beschikken, waarvan 2 tot verbetering van daarop voorkomende namen en 1 tot verandering van het vereischte waaraan kiesrecht ontleend kan worden.

- Door de commissie tot wering van Schoolverzuim te Rijsoord is benoemd tot haren Secretaris, ter vervulling van de vacature, ontstaan door de benoeming van den heer J.G. de Zeeuw tot Burgemeester dezer gemeente, de heer J.C. de Back, Hoofd der openbare school te Rijsoord.

- 9 Mei. Onze gemeente verloor heden, door het overlijden van den heer A.L. Molendijk (eigenaar van Paradijshoeve) een algemeen zeer bemind man. Toen de woorden "Molendijk is niet meer" heden morgen werden uitgesproken, stond een ieder verslagen, want Molendijk was de vriend van zoovelen, niemand ie zich bij hem om steun of hulp aanmeldde, ging ongetroost heen. Hij was een man uit een stuk, op wiens vriendschap men steeds kon vertrouwen, zijn liefde werk was steeds helpen, in een woord hij was mensch in den volsten zin van het woord, en daarom roepen wij hem dan ook toe "Molendijk, beste Vriend, gij zij van ons heengegaan, maar wij verzekeren U dat ge zult blijven voortleven in de harten van allen, die U van nabij als braaf edel en oprecht mensch hebben leeren kennen. Uw assche ruste in Vrede."

- Rijsoord, 12 Mei. Mej. A.C. van der Poel legde Woensdag j.l. te 's-Gravenhage met goed gevolg het examen als onderwijzeres af.

- Heerjansdam, 12 Mei. Door den Raad dezer gemeente is aan den heer J.A. van den Berge, onderwijzer aan de o.l. school alhier overeenkomstig zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 Juni uithoofde zijner benoeming ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 mei 1905 (28e jg. No. 2845)