rijsoord banner

- Ridderkerk, 24 September. Als een zeldzaamheid kan van hier gemeld worden, dat het 1 October a.s. zestig jaren geleden zal zijn dat Jacob Van Beek als kostersknecht bij de Ned. Hervormde gemeente alhier werd aangesteld. Dit ambt bekleede hij 39 jaren met ijver en getrouwheid, toen hij werd aangesteld tot koster, als hoedanig Van Beek nu 21 jaren met allen ijver en trouw en vervuld van liefde voor zijn medemensch in functie is. In zijn ouden dag is het nog zijn grootste genoegen de kerk te bedienen. Geve de Heere hem nog menig jaar om dit tet blijven doen, dat is voorzeker veler wensch.
- Verwelkomd door de joelende schooljeugd arriveerde alhier heden middag de lang verwachte reclamewagen van den heer Van Marken te Delft, en honderden kinderhanden reikten begeerig naar eene circulaire behelzende de aankondiging der gratis-voorstelling, die 's avonds zou plaats hebben. gene wonder, dat tegen het invallen der dusiternis tal van nieuwsgierigen zich op het plein in de kom der gemeente verzameld hadden. Ruimschoots zou hunne belangstelling worden bevredigd. De lichtbeelden waren helder en duidelijk en gaven verrassende kijkjes in het Agnetapark met zijne verschillende gebouwen. De vertooning van ieder der lichtbeelden duurde kort; echter lang genoeg om belangstelling te wekken voor de zoo omvangrijke Delftsche nijverheid.

zaterdag 25 september 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2051