rijsoord banner

- Ridderkerk, 9 October. Tot leden van het college van zetters voor de Rijks directe belasting zijn voor deze gemeente herbenoemd de heeren B. Pot Azn en W. Van Gilst Pzn.

- Ds. A.H. De Klerk, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier, is beroepen bij die gemeente te Opheusden.

- Rijsoord, 9 October. De heeren J.C. De Back, P.J. Emck, B.M. Wepster en J. Versteege, onderwijzers aan de rijks-normaallessen alhier, zijn voornemens een cursus op te richten tot opleiding van onderwijzers voor de hoofdakte. Onderwezen zullen worden de volgende vakken: Nederlandsche taal, rekenen, paedagogiek, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde en teekenen.

- Bolnes, 8 October. Heden namiddag te half twee ure had alhier in de kerk der Chr. Geref. gemeente de inwijding plaats van de school dier gemeente.
Ds. MULDER, predikant bij die gemeente alhier, opende met gebed deze belangrijke samenkomst en sprak daarna een inleidend woord naar aanleiding van Markus X:14. Daarna werd achtereenvolgens het woord gevoerd door de heeren Sleeswijk Visser, predikant bij de Ned. Ger. (doleerende) gemeente te Rijsoord, F. Schravesande, president der schoolvereeniging alhier, G. Van Altena, hoofd der chr. school alhier, Kuiper, predikant bij de Chr. ger. gemeente te Charlois en den Burgemeester den heer L. kruijff.
Daarna ingen de kinderen en belangstellenden van de kerk naar de school, alwaar de kinderen op chocolade en krentenbrood getracteerd werden en werd door den heer Van der Laan, hoofd der school met den bijbel te Rijsoord, een toepasselijk woord gesproken. Toen ging men weer naar de kerk en werd er gesproken door de heer Van Rooien [= W.J. van Prooijen], hoofd der Chr. school te Ridderkerk, Kamsteeg, bestuurslid der schoolvereeniging, en Kropveldt, predikant bij de Chr. Ger. Gemeente te Alblasserdam. Deze hield de slotrede. Ds. Mulder bedankt allen die tegenwoordig waren en sloot met gebed.
Onder de vele aanwezigen zag men o.a. de beide wethouders dezer gemeente en de heer Willemse, hoofd der Chr. school te IJselmonde.

- Als tijdelijk onderwijzer aan deze school zal werkzaam zijn, de heer Los, onderwijzer aan de Chr. school te Rijsoord.

- Heerjansdam, 9 October. De heer Commissaris des Konings, in deze provincie heeft tot zetters der directe belastingen in deze gemeente benoemd de heeren P. Labrijn en D. Schaap, die de benoeming hebben aangenomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 oktober 1890 (13e jg.)