rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Juni. De heer P. de Zeeuw, hoofd der Bijzondere School te Marken is in gelijke betrekking benoemd te Halfweg.

- Donderdagavond jl. hield dr. G. Flohil in de zaal van het Rijsoordsch Koffiehuis eene lezing over het Groene Kruis, zijn doel en nut. Nadat ds. A.H. de Klerck met een kernachtige toespraak de vergadering geopend had, er op wijzende, hoe bij alle scheiding er toch nog een veld overblijft, waarop men elkander kan ontmoeten, n.l. het veld der barmhartigheid, omschreef de heer Flohil aan de hand van een artikel deer statuten het drieledig doel van het Groene Kruis. Door voorbeelden maakte hij ons duidelijk, hoe weinig het volk nog ontwikkeld is op het gebied der hygiene, hoe onverschilligheid, domheid en koppigheid zich verzetten tegen vele voorschriften, welke nuttig geacht worden in het belang van onze gezondheid en in het bestrijden der bacteriƫs. Daarna leidde de heer Flohil ons een ziekekamer binnen, waarin een typhuslijder zonder eenig hulpmiddel ligt en beschreef dan het groote voorrecht, wanneer men deze kan halen uit het magazijn van het Groene Kruis. Verder wees de heer Flohil er op, hoe in de gemeente Ridderkerk met hare vele fabrieken en werven een brancard onmisbaar is.
Eindelijk wees de heer Flohil er op, hoe hoog noodig het is, dat er veel gedaan moet worden tot bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand. Reeds bij het inbakeren enz. van het jonge kind gaat men meestal verkeerd te werk. Een zegen zou het zijn, indien men goed ontwikkelde en der zaken kundige bakers had.
Nadat de heer Flohil nog eenige artikels van het regiment nader had verklaard, eindigde bij met eene flinke opwekking, om lid der afdeeling te worden, zijne rede. Niet minder dan 74 personen meldden zich aan als lid, donateur of begunstiger.
Uit de legen en donateurs werden de volgende heeren tot bestuursleden gekozen: Dr. G. Flohil, ds. S. Sleeswijk Visser, ds. F.H. van Leeuwen, J. Laaij en J.G. de Zeeuw.
De heer A.H. de Klerck, sloot daarna met een woord van dank de vergadering.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 28 Juni. Afloop der aanbesteding van een Evangelisatiegebouw aan de Steenplaats alhier, gehouden op 17 Juli 1904.
1e perceel. Metaal- en Aardewerk: T. van Neutegem, alhier, f 922,-; G. Baas, Ridderkerk, f 960.-; L. van Daalen, f 824; A. van Daalen, f 815,-; Jb. van Daalen, f 795,-, allen alhier;
2e perceel. Timmer-, Smids en Verfwerk: Corn. Molendijk, f 590,-; A. v.d. Plaat, f 573,-; T. de Jong, f 570,-, allen alhier; J. v. Drunen, Ridderkerk, f 530; Th. van Drunen, alhier, f 524 ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 juni 1904 (27e jg. No. 2754)