rijsoord banner

- Rijsoord, 12 September. Toen in het najaar van 1900, ten behoeve van de tramlijn Middeldijk-Zwijndrecht, de boomen langs den Straatweg werden verkocht, dacht menigeen, dat in het daarop volgend jaar de tram wel zou rijden. Bijna geen week ging er om, of men zag opzichters en teekenaars bezig met nivelleeren. Maar - 1901 ging voorbij, en - van de tram was nog niets te zien. In het voorjaar van dit jaar hield evenwel eene commissie zich bezig, met de plannen en de uitvoering derzelve voor de onteigening, waarbij zij vermeld, dat de eigenaars van onteigende gebouwen en gronden, gelegen tusschen den Straatweg en den Schalkendijk, om wat reden dan ook, het bedrag nog niet hebben ontvangen. Dat het evenwel met het aanleggen van genoemde tramlijn ernst is, blijkt, dat op den 24sten September a.s. de aanbesteding zal plaats hebben van het vervaardigen der kunstwerken, waartoe o.m. behoort, het leggen van eene brug over de Waal, ten oosten van de Rijsoordsche brug.

- De heer A. Maaskant, oud-leerling der alhier bestaande Rijksnormaallessen, thans te Leerdam, is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School te Zutfen.

- De heer C. van Nes alhier heeft van het Dagelijksch bestuur der gemeente Ridderkerk, vergunning gekregen om op het perceel, kadastraal bekend Sectie C no. 2907, de fabriek tot bereiding van vlas en afval van vlas uit te breiden.

zaterdag 13 september 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2569