rijsoord banner

- Rijsoord, 5 December. Den 1sten December 1880 werd alhier ogpericht de Gemengde Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning". Niet minder dan 90 personen, 58 heeren en 32 dames, traden tot de vereniging toe. De meeste dezer hadden op den ladder der muzikale ontwikkeling slechts een der laagste sporten bereikt. Voor hem, die zoch aan het hoofd dezer Vereeniging zou stellen, den heer J.C. de Back, was het wel een groot waagstuk te noemen. De werkzaamheden, in het begin van het eerste jaar, bestonden in het zingen van zeer eenvoudige oefeningen, doch aangezien de lust bij de leden meer en meer toenam, dank zij de energieke leiding van den Directeur, kon men al spoedig overgaan tot het ebstudeeren van zeer eenvoudige koralen.
Den 6den December 1881 hield "Oefening en Uitspanning" hare eerste jaarvergadering, waarop duidelijk bleek, dat door de flinke, degelijke wijze, waarop de Directeur zijne taak aanvaardde, alle hoop bestond, dat de vereeniging eenmaal het doel zou bereiken, het welk zij zich in den aanvang voor oogen stelde.
Thans, 1 December 1905, mocht deze Zangvereeniging haar 25-jarig jubileum gedenken, Hare Directeur bleef al dien tijd voor haar gespaard, totdat eenen aanhoudende ongesteldheid hem dwong, het directeurschap tijdelijk aan een ander over te geven, doch op aandrang van het Bestuur en de leden, verklaarde de heer De Back zich bereid, het voorzitterschap hetwelk hij reeds sedert 1 December 1880 had bekleed, te blijven waarnemen.
Waar aanvankelijk bij het Bestuur het plan bestond, den 1sten December j.l. feestelijk te gedenken, kwam het hiervan terug en riep den financiëelen steun der leden in, om den heer De Back een stoffelijk bewijs te geven van hoogachting en waardeering. Door milder bijdragen daartoe in staat gesteld, kon dit plan ten uitvoer gebracht worden.
Op den avond van 30 november j.l. kwamen de leden in de Openbare School bij elkaar, om bij monde van den heer J. Stijnis, hunnen hooggeachten Directeur-president, die, trots zijne ongesteldheid tot aller genoegen deze plechtigheid bijwoonde, eene notenhouten bahut aan te bieden. De heer De Back bracht, diep geroert, zijn dank aan de leden, aanvaardde het geschenk met de wensch, dat het "Oefening en Uitspanning" moge gegeven zijn, nog tal van jaren te blijven groeien en bloeien. Verder feliciteerde hij ook de Vereniging met het feit, dat ook dien dag één der leden, de heer C.A. Karsseboom, onafgebroken 25 jaren lid was geweest en wees er op, dat andere oude leden met 19, 18 en minder dienstjaren door hun lust tot zingen en door hunne kennis steunpilarebn der vereeniging zijn geworden.
Wanneer wij de ledenlijst van "Oefening en Uitspanning" nagaan, dan blijkt ons, dat hierop, gedurende de 25 jaren van haar bestaan, niet minder dan 1580 namen voorkomen.
Van de 54 leden, welke op dit oogenblik de vereeniging telt, hebben 2 leden de heeren J.C. de Back en C.A. Karsseboom 25 dienstjaren, verder 2 leden met 19, 1 met 13, 1 met 12, 2 met 11, 3 met 9, 3 met 8, 2 met 7 6 met 6, 3 met 5, 14 met 3, 7 met 2 en 3 met 1 dienstjaar.
Onder dezen zijn 5 leden, die door verschillende omstandigheden gedwongen, indertijd hun lidmaatschap tijdelijk hebben moeten opzeggen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 December 1905 nr. 2904 (28e jg.)