rijsoord banner

- Ridderkerk, 6 Januari. A.s. Zondag hoopt onze geachte predikant ds. De Klerck in hun ambt te bevestigen als ouderling de heer Gerardus Plaisier en Js. Zwart Lz. De eerste is nu sinds het jaar 1857 altijd in kerkelijke- of kerkeraadsdienst geweest en heeft zich al dien tijd, 't zij niet met minachting van anderen verdiensten vermeld, een steunpilaar van de Ned. Hervormde gemeente getoond. Als diaken de heer L. Monhemius.
Een vorig bericht in deze courant dat de heer A. Van 't Zelfde tot kerkmeester is benoemd, was abusief, de heer G.J. Krijgsman is in die betrekking gekozen en sinds 1 Januari jl. in functie.
- Onderstaand adres werd aan den Raad dezer gemeente ingezonden:
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Edelachtbare Heeren!
Ondergeteekende, gelezen het raadsverslag dezer gemeente van 24 Dec. '90, gedrukt bij den heer W. Hoogwerf Az. te Oud-Beierland, neemt de vrijheid zich tot u te wenden naar aanleiding de Voorzitter van den Raad mededeelde uit een schrijven van de nheer Pot.
De heer Pot bevijfert, dat 8 lantaarns f 106,- kosten en neemt aan voor f 106 + f 19 = f 125 dertien lantaarns te doen branden.
Als leverancier aan de gemeente meent ondergeteekende vooreerst te moeten protesteeren als zou de verlichting op het dorp alhier te veel kosten. Zooals de Raad weet kosten de 18 lantaarns in de gemeente f 113,90 en de 13 op Slikkerveer zouden op f 125 komen. Hoen dus hieruit blijken moet, dat de verlichting op het dorp meer zou kosten dan op Slikkerveer, is ondergeteekende onbegrijpelijk.
Ondergeteekende verzoekt voorts, indien Slikkerveer verlicht worde, dat er eene openbare aanbesteding plaats hebbe, opdat ook hij in de gelegenheid gesteld worde in te schrijven.
Met de meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn, uEds. De Dnr. (get.) L.H. ROMEIJN.
- Heden ochtend brak in de woonkamer van de weduwe M. Lagendijk alhier een binnenbrand uit. Door spoedig aangebrachte hulp was het brandje spoedig gebluscht. Eenig huisraad is door het vuur beschadigd geworden. Naar men verneemt is de brand ontstaan door het omvallen van eene stoof waarin vuur was. Ware de brand niet in den beginne gestuit, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Had door den sterken wind het vuur zich ook medegedeeld aan andere gebouwen, b.v. op het dorp zelve, dan zou er bijna aan blusschen niet te denken zijn geweest, daar er haast geen water te krijgen is.
- Bolnes, 3 Januari. Hedenavond ging de werkman P.V. [= Pieter Visser, geb. IJsselmonde, echtg. Maria van Oossanen] gehuwd en vader van 5 kinderen, van de werf der heeren Bode, alwaar hij werkte, naar huis over het ijs. Hij had juist zijn loon ontvangen. Hij zat op eenen prikslee. Toen hij over een wak ging, zakte hij er plotseling door. Wel werd hij spoedig er uit gehaald, doch de ..etc;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 januari 1891 (No. 1355; 14de jaargang)