rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Augustus. In den voornacht van Woensdag op Donderdag jl. overkwam een der Zwijndrechtsche tuinders een ongeluk, hetwelk bovenst best afliep. Bij het oprijden der brug over de Waal ging de bovenlast, doordat deze te zwaar naar achter geladen was, aan het opwippen en gleed bij het afrijden van de brug er af, zoodat de verschillende groenten door elkaar rolden. De beide hitten, voor den wagen gespannen, bleven gelukkig staan. Na de groenten zoo goed mogelijk bij elkaar gezocht te hebben, reed de tuinder met een deel der lading naar Rotterdam, om tegen den morgen het andere deel te halen.

- In den tijd, toen er nog op het oude kerkhof om de Nederl. Herv. kerk werd begraven, luidde men, evenals op andere dorpen, op verlanden de klok. Toen begraven op dit kerkhof afgeloopen was, hield het laatste ook op. Bij de vaststelling van de nieuw instructie voor den met 1 Januari ll. nieuw aangestelden koster, werd door heeren kerkvoogden het artikel, betreffende het luiden der klok bij begrafenissen, er weder in opgenomn. Als gevolg hiervan werd heden voor het eerst van dit recht gebruik gemaakt bij het begraven van den heer J. Zaaijer.

- Zeldzaam zomerweer begunstigde tot heden den oogst. De verschillende veldvruchten, welke over het algemeen aan de voorspelde verwachting voldoen, werden in de schuren opgeborgen. De weilanden, evenwel en ook de tuinen verlangden naar regen. Zoo nu en dan had het wel eens een vlaagje geregend, doch niet zoodra hield de regen op, of de verzengende zon liet er niet veel meer van over. Heden echter, al moest het oogsten eens rusten, eischte een aanhoudende regen alles wat hierop zoo lang gewacht had.

zaterdag 17 augustus 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2457