rijsoord banner

- Ridderkerk, 14 Maart. Sedert eenigen tijd komen in de gemeente zeer vele gevallen voor van mazelen, tot heden echter zijn geen lijders bezweken; ook zijn dezelve niet epidemisch verklaard.

- Voor de lichting der Nationale Militie van het volgende jaar zijn alhier ingeschreven 78 jongelingen.

- De gemeenteraad heeft besloten de gemeente begraafplaats met 12 meter te vergrooten, van het onlangs aangekocht weiland, en het overige gedeelte daarvan te verpachten voor hooiland.
De aanbesteding der bedoelde vergrooting zal geschieden den 23 dezer maand, uitsluitend aan ingezetenen dezer gemeente.

- Op den 1 Januari 1887 bedroef het getal kinderen van 6 topt 12 jaren 1174; hiervan hingen alhier of elders ter school 1043, zoodat een getal van 131 geen school bezocht, van deze bezochten echter een 10tal de bewaarschool.

- Rijsoord, 11 Maart. Vooral bij de ingezetenen alhier werd dezer dagen een belangrijk bedrag ingezameld voor de te stichten school met den Bijbel. Onze werklieden blijven nog goed werk houden; tijd gewonen is veel gewonnen, straks vinden velen weer een uitvlucht in het landwerk. Hoewel er nog weinig groei te bespeuren is, werden deze week alhier de eerste vroege aardappelen gepoot. Onze visschers beijveren zich om voor den gesloten vischtijd gedekt te komen, ofschoon de koude der laatste dagen hiervoor erg hinderlijk was.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 maart 1887 (no. 958)