rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Juli. Met genoegen vernemen wij, dat de gemeenteraad van Ridderkerk ll. Maandag besloten heeft onze brandweer eene nieuwe spuit te verschaften, waarmede zij, zoo noodig, op meer afdoende wijze zal kunnen optreden.

- Het college van Notabelen der Ned. Herv. Gemeente alhier, dat sterk gedund was, doordien eenige leden ten vorige jare zijn overgegaan tot de Ned. Ger. Kerk (doleerende), is in de vorige maand op wettige wijze weder voltallig geworden. Zij die trouw bleven aan onze oude Vaderlandsche kerk, verheugen zich hierin en gaan met hunne nieuwen predikant Ds. W. Lamers, die door zijne verkondiging van het liefderijke Evangelie en door zijn omgang reeds veler harten won, met vertrouwen de toekomst te gemoet.

- Tot organist dezer Gemeente is benoemd de heer Van de Weg te Dordrecht. Hierdoor is voorzien in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer Litzau te Rotterdam, die aangesteld is tot organist in de Prinsenkerk aldaar.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 juli 1890 (13e jg.)