rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Januari. Is half December gewoonlijk de tijd, waarop onze zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" hare winter-uitvoering geeft, verschillende omstandigheden deden haar echter uitstellen tot Donderdagavond j.l. Een talrijk publiek, hetwelk den geheelen avond door de orde op voorbeeldige wijze handhaafde, vulde de zaal van het Rijsoordsche Koffiehuis, welke nieuwe eigenaar, de heer G. Vink, heeft bewezen, den roem van dit alom bekende koffiehuis hoog te kunnen houden. Uitkijken, De Holandsche Taal, De Zwaluwen, Bij Springvloed, Morgenwandeling, Een en Dezelfde en Rust deze zangnommers vormden het eerste gedeelte van het programma. Na de pauze werden gezonden Aan de Lente, Zang bij den Haard, Zomervacantie, Bede in Nood, In de Lente, op 't Meer, Harmonie en Morgenzang.
Na het zingen gaven enkele leden van "O. en U." enkele voordrachten ten beste, welke zeer in den smaak vielen. Ook de heer J. van Drunen uit H.-I.-Ambacht liet zich niet onbetuigd, terwijl de heer M. Willemsteijn van Zwijndrecht de verschillende completten uit de voordrachten met de piano begeleidde.
- De "Afdeeling Rijsoord" der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Kiesdictrict Ridderkerk hield Zaterdagavond j.l. hare Jaarvergadering. De Penningmeester bracht verslag uit omtrent den toestand der kas, de aftredende bestuursleden werden allen herkozen. Verder werd mededeeling gedaan van hetgeen besproken is op de laatst gehouden vergadering der Centrale. Als voorloopige candidaat vor de a.s. verkiezing der Tweede Kamer werd gesteld de oud-minister Mr. G.N. Pierson.
- De broodbakker G.D. de Kool gaf vrijdagmiddag j.l. een brood af aan vrouw K. en - daar ging de hit met kar er van door. twee personen, die zich juist in de Rijsoordsche steeg bevonden, hielden den harddraver staande. Bij onderzoek bleek, dat niets beschadigd was.
- Dubbeldam, 17 Januari. Wij vernemen, dat dezer dagen ongenoode gasten uit den tuin van zekere T. aan den Reeweg ongeveer een 25 stuks koolen hebben ontvreemd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 januari 1905 nr. 2812 (28e jg.)