rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Februari. Vrijdagavond j.l. hield het Departement "Overmaassche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen eene vergadering, waarop de heer L. Kruijff te Ridderkerk, op voordracht van het Bestuur der Spaarbank van het Departement, als commissaris der Spaarbank werd benoemd. Hierna hield de heer P.T. van Waasdijk van Rotterdam een voordrachtavond. Behalve de vele nommers, die op het programma stonden, gaf de heer Van Waasdijk nog enkele nommers ten beste.

- Het ressort "Rijsoord" der Vereeniging "Het Groene Kruis" houdt Woensdag 22 Februari a.s. des avonds te zeven ure eene vergadering, ten huize van den heer G. Vink. De agenda omvat: 1. Verkiezing Secretaris (vacature Van Leeuwen); 2. Verkiezing van tien afgevaardigden naar de afdeelings-vergadering te Ridderkerk; 3. Rekening en verantwoording van den Penningmeester; 4. Begrooting voor het jaar 1905; 5. mededeelingen en verdere besprekingen.

- Heden slaagde te 's-Gravenhage voor het examen nuttige handwerken mejuffrouw G. Plaisier alhier.

- Heerjansdam, 21 Februari. Heden slaagde te 's-Gravenhage voor het examen nuttige handwerken ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 februari 1905 (28e jg. No. 2822)