rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Mei. Jl. Zondag in de voormiddag godsdienstoefening maakte onze geachte leeraar, ds. Sleeswijk Visser bekend, een beroep ontvangen te hebben naar Westmaas.
- Heden en gisteren vertrokken van hier weer velen naar verschillende deelen des lands tot het wieden van vlas. Naar wij vernemen moet de opgang van het nieuwe vlasgewas vrij gunstig zijn.

- Slikkerveer, 14 Mei. Hoort men tegenwoordig overal klagen over den kwijnende staat, waarin landbouw, handel en scheepvaart verkeeren, wanneer de vreemdeling langs deze plaats komt, en een blik slaat op de groote bedrijvigheid, welke zoowel te Bolnes als hier langs de zijde der rivier van het begin tot het eind heerscht, dan komt hij tit de overtuiging, dat de scheepsbouw een nieuw tijdperk van bloei is ingetreden.
Was het vroeger de koopvaardijvloot, die voor een groot deel alhier werd aangebouwd, thans is het de Rijnvaart, die aan honderden werk verschaft.
De prachtige villa van den heer P. Smit Jr. welke voor eenige jaren hier werd opgebouwd en waarvan de kosten op circa f 160.000 werden geraamd, is nu verkocht voor eene som van f 24.000 (uitgezonderd het koetshuis met eenige meter grond) ten einde te vallen onder de hand des sloopers, om ook alweer plaats te maken voor den scheepsbouw. De firma wed. C. Boele & Zonen is thans eigenaar geworden, en heeft dardoor hare werf aanmerkelijke vergroot.

- Bolnes, 15 Mei. Mej. P.G. De Jong, alhier, leerlinge der R.N.S. te Rijsoord, legde heden te 's-Hage met goed gevolg het examen als onderwijzeres af.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 16 Mei 1888 (11de jg No. 1081)