rijsoord banner

Miss Clara Montalba, de Engelsche schilderes, die eenige maanden in Nederland doorbragt om studien te maken, is dezer dagen in Engeland teruggekeerd, waarheen zij reeds, als een deel der vruchten van haren arbeid, een tiental teekeningen zond, die op de tentoonstelling van teekeningen in waterverw eens plaats vonden. Zij vond ons land, en in het bijzonder Amsterdam en Dordrecht, zeer aantrekkelijk; maar vooral boeide haar de eigenaardige, middeleeuwsche schoonheid van het eiland Walcheren. Zij maakte een aantal schetsen en stadien van Middelburg, en waarschijnlijk zal haar voornaamste stuk voor de tentoonstelling der Academie die stad tot onderwerp hebben.

De Dordrechtsche Courant, 1883-12-23; p. 5