rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Mei. Ter herinnering aan het 25-jarige bestaan der Commanditaire Vennootschap Corns. van Nes op 3 Mei jl. ontving het geheele persooneel, zoowel jong als oud, verloopen Zaterdag eene geldelijke verrassing. Gedurende haar bestaan heeft deze Vennootschap aan tal van gezinnen op velerlei wijzen, werk verschaft.

- Door het Bestuur van den polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek is bepaald, dat op Donderdag, 21 Mei a.s., door stemgerechtigde Ingelanden, eene verkiezing zal plaats hebben van een heemraad van voormelden Polder wegens periodieke aftreding van den heer P. Labrijn.
De gelegenheid tot stemming zal openstaan op bovengenoemden dag, des namiddags van 2 tot 4 uur in het koffiehuis van den heer G. Vink alhier.

- Zwijndrecht, 5 Mei. De heer M.J. Ghysels, klerk-telegrafist op het station alhier, is met ingang van gisteren in gelijke betrekking naar Vlissingen overgeplaatst.

- Voor jongelieden van 16- tot 24-jarigen leeftijd, wordt, indien zich het voldoend aantal aanmeldt, wederom de gelegenheid opengesteld tot het kosteloos ontvangen van voorbereidend militair onderricht in deze Gemeente.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 Mei 1908 (31e jg. No. 3156)